Hulpverlening waar dit het hardst nodig is…

Bestuur

Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië (Stichting Hulza) heeft een toegewijd bestuur en bestaat uit de volgende leden:

Monique Smiers

Voorzitter

Mieke Werker – Schuren

Penningmeester

Rosanne van Putten

Secretaris

Wendy Dings – Geraads

Algemeen Bestuurslid

Karin Vlug

Algemeen Bestuurslid

Beleidsplan 2023 – 2026

Introductie

Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië (Hulza) is een particuliere stichting, opgericht in 1998. De aanleiding voor deze oprichting was de ondersteuning van een kraamkliniek in Hoi An in de Quang Nam provincie in Centraal Vietnam. Hiervoor waren hulpgoederen, zoals medische instrumenten, medicijnen en dekens ingezameld.

In het begin heeft de stichting in Hoi An en omgeving veel lagere scholen ondersteund met hulpgoederen, lesmateriaal, uniformen en dergelijke. Daarnaast heeft de stichting het Rode Kruis en een tehuis voor gehandicapten en bejaarden ondersteund met hulpgoederen. En in samenwerking met de lokale Vrouwenunie heeft zij ook arme gezinnen op het platteland en in de visserij kunnen helpen, door het organiseren en verstrekken van voedselpakketten, dekens en muskietennetten.

De stichting kenmerkt zich door haar kleinschaligheid, onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar in een kort tijdsbestek en bieden rechtstreekse ondersteuning. Wij willen dit op een effectieve en kostenbesparende manier realiseren, zodat de beschikbare financiële middelen besteed worden voor hulpgoederen en financiering van projecten voor de mensen in Hoi An en in de regio. Het doel waarvoor de donateur het geschonken heeft!

De stichting richt zich voornamelijk op:

– het bamboe project van de BRU- van Kieu etnische minderheid in het Huong Hoa district.

– het trainingsprogramma en ontwikkeling voor kinderen met HIV/AIDS in Danang

– het microkrediet programma voor vrouwen in Ben Tre, Binh Dai district, de Thoi Lai Commune

– hulpgoederen voor de scholen in de bergen van het Tây Giang district, Quang Nam Provincie

Het microkrediet-programma gebeurt in samenwerking met het Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV) Zo ook het programma voor de vrouwen van de BRU-van Kieu etnische minderheid. En het trainingsprogramma voor kinderen met HIV/AIDS i.s.m. het Viet Nam Health Improvement Project (VNHIP)

Missie, Visie en Ambities (Doelstelling)

Ondanks de economische groei wereldwijd, profiteert een groot aantal mensen in Vietnam niet van deze positieve ontwikkeling. Zij zijn structureel uitgesloten van de kansen op betere leer- en leefomstandigheden. Redenen van deze uitsluiting zijn legio; etniciteit, afgelegenheid, opleidingsachterstand, politieke besluiten enz. enz.

Er zijn vier projecten, waar de stichting zich in de komende jaren op zal blijven richten en verder zal uitbouwen. Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië maakt het verschil, door bij te dragen aan de verbetering van de leef – en leeromstandigheden van de vele achtergestelden in Vietnam.

Project 1: Ondersteuning aan en ontwikkeling van de BRU-van Kieu etnische minderheid 

In 2019 heeft Hulza de BRU-van Kieu gemeenschap voor het eerst bezocht. Om meer voor de vrouwen te kunnen betekenen ondersteunt de stichting sinds 2019 het bamboe project in het Huong Hoa district in de provincie Quang Tri.

Naast het bamboe project worden sinds 2022 nog 3 projecten worden ondersteund:

  • Het produceren en verwerken van gedroogde bamboescheuten voor de verkoop aan de voedselmarkten

  • Het gebruik van de zaden (black locust seeds) van de Gleditsiaboom (een soort Christusdoorn) voor het produceren van natuurlijke haarshampoo i.c.m. andere kruiden

  • Het ontwikkelen en ondersteunen van eco toerisme en het coachen van vrouwen uit het dorp Chenh Venh en Trang Ta Puong. Het doel is het genereren van alternatieve inkomens voor de lokale bevolking waarin vrouwen een belangrijke rol spelen.

De stichting zal ook in de komende jaren de etnische minderheden in het Huong Hoa district blijven ondersteunen.

Project 2: Kinderen met HIV/AIDS 

In 2017 is gestart met een programma voor kinderen met HIV/AIDS, dit in samenwerking met dr. Ho Sy Quang van het Viet Nam Health Improvement Project (VNHIP) in Danang e.o. in de provincie Quang Nam

Veel kinderen die aan HIV/AIDS-ziekte lijden zijn vaak wees aangezien zij een of beide ouders verloren hebben aan dezelfde ziekte. Deze kinderen wonen merendeel bij familieleden of in een opvanghuis.

In Vietnam is er veel angst/misverstand en onbegrip voor deze ziekte.

De kinderen die getroffen zijn door deze ziekte worden veelal verstoten door hun gemeenschap, met als gevolg dat zij hun vertrouwde omgeving dienen te verlaten om elders onderdak te vinden, dit vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Hierdoor ontwikkelen deze kinderen weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en weten ze niet om te gaan met hun ziekte en haar omgeving.

Om deze kinderen te helpen, ze weerbaarder te maken en een positiever toekomstbeeld te geven, ondersteunt de stichting het VNHIP financieel op het gebied van training, ontwikkeling en onderwijs. Dit programma zal ook de komende jaren ondersteund worden door de stichting.

Project 3: Microkrediet programma ‘Vrouwen in Beweging’ 

In 2016 is een start gemaakt met het microkrediet programma ‘Vrouwen in Beweging’ voor arme vrouwen in de Thoi Lai Commune in de provincie Ben Tre.

Door middel van het microkrediet hebben de vrouwen in de Thoi Lai Commune kunnen investeren in zeer grote volumineuze watercontainers om het regenwater op te vangen, hetgeen heel hard nodig is. Naast de armoede in dit gebied is er een extra groot probleem “ het te zoute water”. Door te weinig regenval is de waterstand in de rivieren veel te laag met als gevolg “zout/brak water” wegens het zeewater dat in de delta opdringt.

In de afgelopen jaren hebben steeds meer vrouwen zich aangesloten bij het microfinancieringsproject. Dit project zorgt voor geschikte leningen om te investeren in kleine bedrijfjes waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien en nieuwe kansen vinden. De Vrouwenunie begeleidt deze vrouwen waar mogelijk door maandelijkse bijeenkomsten te organiseren en de vrouwen te bezoeken. Het project heeft al veel levens van arme vrouwen in de Thoi Lai gemeenschap op een positieve wijze veranderd.

De stichting werkt hierin samen met het Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV). Wegens de expertise van het MCNV wordt de technische ondersteuning, logistiek en begeleiding door hen uitgevoerd.

Project 4: Scholen en bevolking in Tây Giang, Quang Nam Provincie

Veel bevolkingsgroepen in de bergen leven in een achterstandspositie, zoals de etnische minderheid Katu in het Tây Giang district in de provincie Quang Nam. De laatste jaren heeft de stichting in dit district scholen ondersteund met hulpgoederen. De komende jaren zal deze ondersteuning worden voortgezet en uitgebouwd. Tegelijkertijd stelt de stichting zich ook ten doel, de komende jaren, meer aandacht te besteden aan de arme vrouwen/gezinnen in dit gebied, dit door middel van ondersteuning met goederen zoals, dekens, voedsel en kleding. De stichting hoopt volgend jaar dit gebied weer kunnen bezoeken.

Algemene contacten en contactpersonen

–      Project 1: Etnische minderheden in het Huong  Hoa district

       (contact: Mr. Dinh Dai Nguyen / MCNV)

–      Project 2: Kinderen met HIV/AIDS

       (contact: Mr. Tran Duy / VNHIP)

–      Project 3: Microkrediet Thoi Lai Commune in Ben Tre

       (contact: Mr.Tran le Hieu / MCNV)

–      Project 4: Scholen in Tây Giang

       (contact: Mr. Ky)

Algemeen contact in Vietnam:

–      Women Union Hoi An

       (contact: Mrs.Phi Hoang Phung)

Algemeen Projectbegeleiding

De stichting streeft ernaar jaarlijks een bezoek te brengen aan al haar projecten in Vietnam. Tevens worden projecten die in het verleden zijn uitgevoerd bezocht, dit is feitelijk een voortgangscontrole waarbij nagegaan wordt in hoeverre het project voldaan heeft aan de verwachting van de stichting.

De vaste contacten in Vietnam (zie tevens bij Algemene contacten en contactpersonen) bezoeken de lopende projecten op halfjaarbasis, of indien nodig frequenter en doen verslag aan het bestuur via mailverkeer en online meetings.

Publiciteit:

      –   Verspreiden nieuwsbrief op website en aan donateurs

      –   Sociale Media (in ontwikkeling)

      –   Directe contacten met overige stichtingen en particulieren

Inkomsten:

De financiële middelen van de stichting komen voort uit

      –   Vaste donateurs

      –   Legaten

      –   Incidentele eenmalige giften

Beloningsbeleid

Het bestuur zet zich vrijwillig in en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen de werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Alle donaties en financiële bijdragen komen rechtstreeks ten goede van de, door de stichting, aangewezen projecten.

Financieel Beleid

      –   Geen beleggingen in aandelen of obligaties noch in derivaten

      –   Uitsluitend gebruik van courante werk- en spaarrekeningen op Nederlandse- en/of door Nederland erkende buitenlandse banken

      –   Opbrengsten worden zoveel mogelijk in het jaar van toekenning aangewend aan aangewezen projecten. In ieder geval komt de toekenning ten laste van de resultatenrekening in het jaar van toekennen.

      –   Boekhouding en het jaarverslag worden gevoerd en opgesteld conform richtlijn RJ650

      –   Operationele risico’s worden beperkt door adequate interne controlemaatregelen en functiescheiding

      –   Aan beheer en administratie worden de kosten toegekend die actueel nodig zijn om de organisatie adequaat te laten  functioneren.  Hierdoor worden kostenposten -indien nodig- gesplitst naar verschillende bestedingen.