Hulpverlening waar dit het hardst nodig is…

Bestuur

Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië (Stichting Hulza) heeft een toegewijd bestuur en bestaat uit de volgende leden:

Monique Smiers

Voorzitter

Mieke Werker – Schuren

Penningmeester

Rosanne van Putten

Secretaris

Wendy Dings – Geraads

Algemeen Bestuurslid

Karin Vlug

Algemeen Bestuurslid

Beleidsplan 2020 – 2023

Introductie

Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië (Hulza) is een particuliere stichting, opgericht in 1998. De aanleiding voor deze oprichting was de ondersteuning van een kraamkliniek in Hoi An in de Quang Nam provincie in Centraal Vietnam. Hiervoor waren hulpgoederen, zoals medische instrumenten, medicijnen en dekens ingezameld.

In het begin heeft de stichting in Hoi An en omgeving veel lagere scholen ondersteund met hulpgoederen, lesmateriaal, uniformen en dergelijke. Daarnaast heeft de stichting het Rode Kruis en een tehuis voor gehandicapten en bejaarden ondersteund met hulpgoederen. En in samenwerking met de lokale Vrouwenunie heeft zij ook arme gezinnen op het platteland en in de visserij kunnen helpen, door het organiseren en verstrekken van voedselpakketten, dekens en muskietennetten.

De stichting kenmerkt zich door haar kleinschaligheid, onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar in een kort tijdsbestek en bieden rechtstreekse ondersteuning. Wij willen dit op een effectieve en kostenbesparende manier realiseren, zodat de beschikbare financiële middelen besteed worden voor hulpgoederen en financiering van projecten voor de mensen in Hoi An en in de regio. Het doel waarvoor de donateur het geschonken heeft!

De laatste jaren richt de stichting zich ook op:

– het project (het maken van bamboe producten) voor arme vrouwen en meisjes van de BRU- van Kieu etnische minderheid in het Huong Hoa district.

– het trainingsprogramma en ontwikkeling voor kinderen met HIV/AIDS in Danang

– het microkrediet programma voor vrouwen in Ben Tre, Binh Dai district, de Thoi Lai Commune

– hulpgoederen voor de scholen in de bergen van het Tây Giang district, Quang Nam Provincie

Het microkrediet-programma gebeurt in samenwerking met het Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV) Zo ook het programma voor de vrouwen en meisjes van de BRU-van Kieu etnische minderheid. En het trainingsprogramma voor kinderen met HIV/AIDS i.s.m. het Viet Nam Health Improvement Project (VNHIP)

Missie, Visie en Ambities (Doelstelling)

Ondanks de economische groei wereldwijd, profiteert een groot aantal mensen in Vietnam niet van deze positieve ontwikkeling. Zij zijn structureel uitgesloten van de kansen op betere leer- en leefomstandigheden. Redenen van deze uitsluiting zijn legio; etniciteit, afgelegenheid, opleidingsachterstand, politieke besluiten enz. enz.

Er zijn vier projecten, waar de stichting zich in de komende jaren op zal blijven richten en verder zal uitbouwen. Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië maakt het verschil, door bij te dragen aan de verbetering van de leef – en leeromstandigheden van de vele achtergestelden in Vietnam.

Project 1: Ondersteuning aan en ontwikkeling van de BRU-van Kieu en Paco etnische minderheid in het Huong Hoa district, Quang Tri provincie. Dit i.s.m. Medisch Comité Nederland Vietnam.

In 2019 heeft Hulza de BRU-van Kieu gemeenschap voor het eerst bezocht. Om meer voor de vrouwen te kunnen betekenen ondersteunt de stichting sinds 2019, de start van het project, het maken van bamboe producten. Hulza zal ook voor het jaar 2022 dit project blijven ondersteunen.

Naast dit bamboe project zullen nog 3 projecten worden gestart en ondersteund:

  • Het produceren en verwerken van gedroogde bamboescheuten voor de verkoop aan de voedselmarkten

  • Het gebruik van de zaden (black locust seeds) van de Gleditsiaboom (een soort Christusdoorn) voor het produceren van natuurlijke haarshampoo i.c.m. andere kruiden

  • Het coachen van vrouwen uit de dorpen met het doel hen te ondersteunen om deel te nemen aan een klein duurzaam ecotoerisme project, o.a. door het verkopen van lokale producten aan de toeristen.

De stichting zal in de komende jaren de etnische minderheden in het Huong Hoa district blijven ondersteunen.

Project 2: Kinderen met HIV/AIDS

In 2017 wordt gestart met een programma voor kinderen met HIV/AIDS, dit in samenwerking met dr. Ho Sy Quang van het Viet Nam Health Improvement Project (VNHIP) in Danang.

Veel kinderen die aan HIV/AIDS-ziekte lijden zijn vaak wees aangezien zij een of beide ouders verloren hebben aan dezelfde ziekte. Deze kinderen wonen merendeel bij familieleden of in een opvanghuis.

In Vietnam is er veel angst/misverstand en onbegrip voor deze ziekte.

De kinderen die getroffen zijn door deze ziekte worden veelal verstoten door hun gemeenschap, met als gevolg dat zij hun vertrouwde omgeving dienen te verlaten om elders onderdak te vinden, dit vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Hierdoor ontwikkelen deze kinderen weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en weten ze niet om te gaan met hun ziekte en haar omgeving.

Om deze kinderen te helpen, ze weerbaarder te maken en een positiever toekomstbeeld te geven, ondersteunt de stichting het VNHIP financieel op het gebied van training, ontwikkeling en onderwijs. Dit programma zal ook de komende jaren ondersteund worden door de stichting.

Project 3: Microkrediet programma ‘Vrouwen in Beweging’

In 2016 is een start gemaakt met het microkrediet programma ‘Vrouwen in Beweging’ voor de hulpbehoevende vrouwen in de provincie Ben Tre, Binh Dai district, in het Zuiden van Vietnam (de Thoi Lai Commune). De stichting zal zich de komende jaren ook blijven inzetten voor deze bevolkingsgroepen. (zie de verslagen op de website)

Door middel van het microkrediet hebben de vrouwen in de Thoi Lai Commune kunnen investeren in zeer grote volumineuze watercontainers om het regenwater op te vangen, hetgeen heel hard nodig is. (Zie de foto’s op de website)

Naast de armoede in dit gebied is er een extra groot probleem “ het te zoute water”. Door te weinig regenval is de waterstand in de rivieren veel te laag met als gevolg “zout/brak water” wegens het zeewater dat in de delta opdringt.

Dit water kan dus niet gebruikt worden als drinkwater voor de bevolking, verdere gevolgen zijn de dood van dieren en gewassen. Een tekort aan drinkwater betekent dus dat men genoodzaakt is dit in te kopen. Deze uitgaven leggen een groot beslag op het levensonderhoud/budget van deze mensen in deze regio. Deze grote watercontainers bieden een enorme steun aan de leefomstandigheden van deze gemeenschap zowel financieel als materieel.

De stichting werkt hierin samen met het Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV). Wegens de expertise van het MCNV wordt de technische ondersteuning, logistiek en begeleiding door hen uitgevoerd.

Project 4: Scholen en bevolking in Tây Giang, Quang Nam Provincie

Veel bevolkingsgroepen in de bergen leven in een achterstandspositie, zoals de etnische minderheid Katu in het Tây Giang district in de provincie Quang Nam. De laatste jaren heeft de stichting in dit district scholen ondersteund met hulpgoederen. De komende jaren zal deze ondersteuning worden voortgezet en uitgebouwd. Tegelijkertijd stelt de stichting zich ook ten doel, de komende jaren, meer aandacht te besteden aan de arme vrouwen/gezinnen in dit gebied, dit door middel van ondersteuning met goederen zoals, dekens, voedsel en kleding.

De stichting onderhoudt hierover contacten met de Vrouwenunie in het Tây Giang district.

Door Covid-19 hebben wij dit project helaas niet kunnen organiseren. We hopen dat volgend jaar de scholen weer bezocht kunnen worden.

Algemene contacten en contactpersonen

–      Project 1: Etnische minderheden in het Huong  Hoa district

       (contact: Mr. Dinh Dai Nguyen / MCNV)

–      Project 2: Kinderen met HIV/AIDS

       (contact: Mr. Tran Duy / VNHIP)

–      Project 3: Microkrediet Thoi Lai Commune in Ben Tre

       (contact: Mr.Tran le Hieu / MCNV)

–      Project 4: Scholen in Tây Giang

       (contact: Mr. Ky)

Algemeen contact in Vietnam:

–      Women Union Hoi An

       (contact: Mrs.Phi Hoang Phung)

Algemeen Projectbegeleiding

De stichting streeft ernaar jaarlijks een bezoek te brengen aan al haar projecten in Vietnam. Tevens worden projecten die in het verleden zijn uitgevoerd bezocht, dit is feitelijk een voortgangscontrole waarbij nagegaan wordt in hoeverre het project voldaan heeft aan de verwachting van de stichting.

De vaste contacten in Vietnam (zie tevens bij Algemene contacten en contactpersonen) bezoeken de lopende projecten op halfjaarbasis, of indien nodig frequenter en doen verslag aan het bestuur via mailverkeer en online meetings.

Publiciteit:

      –   Verspreiden nieuwsbrief op website en aan donateurs

      –   Sociale Media (in ontwikkeling)

      –   Directe contacten met overige stichtingen en particulieren

Inkomsten:

De financiële middelen van de stichting komen voort uit

      –   Vaste donateurs

      –   Legaten

      –   Incidentele eenmalige giften

Beloningsbeleid

Het bestuur zet zich vrijwillig in en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen de werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Alle donaties en financiële bijdragen komen rechtstreeks ten goede van de, door de stichting, aangewezen projecten.

Financieel Beleid

      –   Geen beleggingen in aandelen of obligaties noch in derivaten

      –   Uitsluitend gebruik van courante werk- en spaarrekeningen op Nederlandse- en/of door Nederland erkende buitenlandse banken

      –   Opbrengsten worden zoveel mogelijk in het jaar van toekenning aangewend aan aangewezen projecten. In ieder geval komt de toekenning ten laste van de resultatenrekening in het jaar van toekennen.

      –   Boekhouding en het jaarverslag worden gevoerd en opgesteld conform richtlijn RJ650

      –   Operationele risico’s worden beperkt door adequate interne controlemaatregelen en functiescheiding

      –   Aan beheer en administratie worden de kosten toegekend die actueel nodig zijn om de organisatie adequaat te laten  functioneren.  Hierdoor worden kostenposten -indien nodig- gesplitst naar verschillende bestedingen.